• Białystok, Czarna Białostocka, Sokółka
 • Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00

Regulamin

§ 1 Informacje Ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Elżbietę Horbę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

Dietetyk Elżbieta Horba,

ul. Szkolna 12

16-020 Czarna Wieś Kościelna

NIP 9662128264.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.

§ 2 Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). W przypadku osoby, która ukończyła lat 13, a nie ma ukończonych lat 18-tu, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
 • Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. W przypadku, gdy niektóre z Zamówionych Towarów nie będą dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 • Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedającego.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 • Sklep Internetowy Elżbieta Horba (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.elzbietahorba.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.elzbietahorba.pl,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2. Sklep internetowy Elżbieta Horba prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  Elżbieta Horba są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Elżbieta Horba są cenami brutto.

2. W przypadku towarów występujących w różnych wariantach (tj. rozmiar, kolor, długość itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takich przypadkach ostateczne ceny konkretnych opcji są widoczne w momencie wyboru danego wariantu, a także w momencie dodawania towaru do koszyka oraz realizacji zamówienia.

3. Sklep internetowy Elżbieta Horba zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe. Przy czym zmiany takie nie będą naruszały praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego przed dokonaniem ww. zmian.

4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub mailowo można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną są możliwe wyłącznie w godzinach 10:00 do 18:00

6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i wybierze zamawiane towary lub usługi, sposób dostawy spośród dostępnych oraz poda adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona ewentualna faktura (mogą to być różne adresy) oraz wybierze sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie.

7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon lub faktura lub wymienione Sprzedający wysyła drogą mailową.

8. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą mailową lub telefoniczną. Jeżeli Sprzedającemu nie uda się skontaktować z Kupującym, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

10. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnych Zamówień. W tym celu Kupujący powinien nadać indywidualny login oraz hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za wszelkie negatywne skutki przekazania przez Kupującego swojego hasła osobom trzecim.

12. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia:

a) w przypadku wyboru płatności przelewem – w momencie wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego opłaty za zamówienie

b) w przypadku wyboru płatności kartą lub za pośrednictwem szybkich płatności online – w momencie dokonania zamówienia.

13. Zamówienia realizowane są w godzinach 10:00-18:00

§ 5 Płatności i wysyłka

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest https://www.przelewy24.pl/
 2. Dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 4. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.
 6. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez internet i jest bezpłatna.
 7. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.
 8. Po dokonaniu płatności Kupujący automatycznie otrzymuje pliki w formie elektronicznej.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 7 Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
 6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,
 7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dietetykelzbietahorba@gmail.com
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej (e-mail) składającego reklamację.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta . Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu, obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Data opublikowania regulaminu 30.11.2023r.